z sytuacji finansowej

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ*

AKTYWA  Nota 31.12.2010 31.12.2009
Aktywa trwałe       337 664     390 006
Rzeczowe aktywa trwałe 5     119 516     124 347
Wartości niematerialne 6       60 167       36 102
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 7     138 956     179 324
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8         4 007         2 400
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 9       11 829         3 738
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 9                -        40 810
Rozliczenia międzyokresowe 12         3 189         3 285
Aktywa obrotowe       220 862     665 545
Zapasy              438            425
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych              621         2 365
Należności handlowe oraz pozostałe należności 11       81 416       22 869
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 9       30 787       45 884
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 9                -      109 835
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13     107 600     484 167
AKTYWA RAZEM       558 526 1 055 551

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA Nota 31.12.2010 31.12.2009
Kapitał własny 524 726 521 808
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 523 843 521 059
Kapitał podstawowy 14 63 865 63 865
Pozostałe kapitały 14 204 1 453
Niepodzielony wynik finansowy 14 459 774 455 741
Udziały niekontrolujące 883 749
Zobowiązania długoterminowe 4 814 3 078
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 16 2 367 2 040
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 360 -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 18 77 28
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 17 1 010 1 010
Zobowiązania krótkoterminowe 28 986 530 665
Zobowiązania handlowe 15 7 472 7 064
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 18 73 41
Pozostałe zobowiązania 15 11 440 513 035
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 16 9 790 10 325
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 17 211 200
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 558 526 1 055 551


*Wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej.

Noty przedstawione na stronach od 5 do 73 stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.