ze zmian w kapitale własnym

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM*


Przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej

Kapitał
podstawowy
Pozostałe
kapitały
Niepodzielony
wynik
finansowy
Razem
Udziały mniej-
szościowe
Razem
kapitał
własny
Stan
na dzień
31 grudnia
2008 r.
63 865 919 861 155 925 939 - 925 939
Korekty
związane
z nabyciem
BondSpot S.A.
- - - - 803 803
Dywidendy
(nota 30)
- - (506 182)
(506 182) - (506 182)
Zmiana
kapitału
własnego
z tytułu
sprzedaży
rzeczowych
aktywów
trwałych
- (6)         6 - - -
Zysk
netto
za 2009
rok
- - 100 762 100 762 (54) 100 708
Aktualizacja
wyceny
aktywów
finansowych
dostępnych
do
sprzedaży
- 540 - 540 - 540
Suma
całkowitych
dochodów
ujętych
za 2009
rok
- 540 100 762 101 302 (54) 101 248
Stan
na dzień
31 grudnia
2009 r.
63 865 1 453 455 741 521 059 749 521 808
       
Stan
na dzień
31 grudnia
2009 r.
63 865 1 453 455 741 521 059 749 521 808
Dywidendy
(nota 30)


(90 659) (90 659)
(90 659)
Zysk
netto
za rok
obrotowy
zakończony
31 grudnia
2010 r.


94 692 94 692 134 94 826
Aktualizacja
wyceny
aktywów
finansowych
dostępnych
do
sprzedaży

(1 249)
(1 249)
(1 249)
Suma
całkowitych
dochodów
ujętych
za rok
obrotowy
zakończony
31 grudnia
2010 r.
- (1 249) 94 692 93 443 134 93 577
Stan na
31 grudnia
2010 r.
63 865 204 459 774 523 843 883 524 726


*Wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej.

Noty przedstawione na stronach od 5 do 73 stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.