Spółki stowarzyszone

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA (KDPW) jest centralną instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi. Rozrachunek i rozliczenia opierają się na międzynarodowych standardach, w tym pełnej dematerializacji papierów wartościowych. Obecnie w systemie KDPW rejestrowane są akcje, obligacje, inwestycyjne papiery wartościowe oraz instrumenty pochodne.

Zaangażowanie kapitałowe Grupy GPW w giełdzie Innex PJSC potwierdza strategiczne znaczenie rynku ukraińskiego dla budowy regionalnego centrum finansowego wokół warszawskiej giełdy. Współpraca GPW i Innex zmierza również do zorganizowania dla ukraińskich inwestorów i brokerów atrakcyjnej platformy obrotu papierami  wartościowymi.

Centrum Giełdowe SA zapewnia najwyższą sprawność techniczną i niezawodne funkcjonowanie kompleksu Centrum Giełdowe, w którym siedzibę mają GPW i KDPW.

Oprócz wyżej wymienionych spółek stowarzyszonych, GPW posiada również udziały w Towarowej Giełdzie Energii S.A. oraz S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.

Od 2008 r. Grupa prowadzi przedstawicielstwo w Kijowie (Ukraina), którego działalność koncentruje się na promocji GPW wśród ukraińskich inwestorów, emitentów i pośredników finansowych.