Podstawowe dane finansowe 2010

Przychody ze sprzedaży: 225,6 mln zł – wzrost o 13,1%

Zysk z działalności operacyjnej: 91,8 mln zł – wzrost o 15,4%

Zysk netto: 94,8 mln zł – spadek o 5,8%

EBITDA: 122,6 mln zł – wzrost o 16,7%

Rentowność EBITDA: 54,3% - wzrost o 1,6 pkt. proc.

Zysk netto na akcję: 2,26 zł

 

Giełda Papierów Wartościowych weszła w pierwszy pełny rok swojego funkcjonowania jako spółka publiczna
z doskonałymi wynikami finansowymi osiągniętymi przez Grupę Kapitałową GPW w roku 2010. GPW była i będzie liderem zmiany i innowacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz głównym rynkiem giełdowym regionu Europy Środkowo-Wschodniej
." – Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu GPW.

Wyniki finansowe Grupy kapitałowej GPW w 2010 r. stanowią odzwierciedlenie zarówno sytuacji rynkowej, uwarunkowań makroekonomicznych, zaawansowania procesu realizacji strategii biznesowej Grupy GPW, a także w znacznym stopniu szczególnych wydarzeń o historycznym znaczeniu dla rozwoju Giełdy i polskiego rynku kapitałowego. Chodzi tu przede wszystkim o prywatyzację i ofertę publiczną GPW zrealizowaną w listopadzie 2010 r.

Grupa GPW w 2010 r. skutecznie wykorzystywała korzystną sytuację makroekonomiczną polskiej gospodarki, koniunkturę na polskim rynku giełdowym (w 2010 r. WIG wzrósł o 18,76% , zaś WIG20 o 14,88%) i dyskontowała korzyści wynikające z osiągniętej pozycji międzynarodowej. Odzwierciedleniem tego był wzrost praktycznie wszystkich parametrów charakteryzujących biznes Giełdy, tj. kapitalizacji, obrotów zarówno akcjami, jak
i instrumentami pochodnymi, liczby debiutów i liczby spółek zagranicznych. Przełożyło się to na znaczący wzrost przychodów Grupy ze sprzedaży, zysku z działalności operacyjnej, EBITDA i rentowności EBITDA.
Rok 2010 był także okresem przekształceń struktury modelu finansowego Giełdy w związku z prywatyzacją oraz kosztów nieodłącznych od tego procesu. Najistotniejsze z tego punktu widzenia były takie czynniki, jak wypłata w 2010 r. skumulowanej dywidendy z lat ubiegłych oraz dywidendy za 2009 r., co przełożyło się na znaczące zmniejszenie przychodów finansowych (z 32,8 mln zł w 2009 r. do 10,3 mln zł w 2010 r.) oraz koszty poniesione przez GPW w związku z procesem prywatyzacji (8,5 mln zł). Te parametry finansowe charakterystyczne dla 2010 r. miały wpływ na to, że niezależnie od skutecznego i efektywnego realizowania celów biznesowych Grupa odnotowała zmniejszenie zysku netto w porównaniu do roku poprzedniego. Wypłata dywidend w 2010 r. wpłynęła przy tym na poprawę wskaźnika ROE Grupy.

Zrealizowana w styczniu 2011 r. wypłata przez KDPW dywidendy za lata ubiegłe (w tym za rok 2009) stanowi wypłatę od jednostki stowarzyszonej i jako taka znajduje swoje odzwierciedlenie w jednostkowym sprawozdaniu finansowym GPW. Zgodnie z MSR 18 wypłata ta została zakwalifikowana do wyniku Spółki za 2010 r.

Wzrost przychodów ze sprzedaży w 2010 r. w stosunku do roku 2009 nie wiązał się z zasadniczymi zmianami struktury przychodów Grupy według głównych linii biznesowych. Przychody z obsługi obrotu stanowiły blisko 75% całości przychodów Grupy w 2010 r. podobnie jak w roku 2009. Nastąpił wzrost przychodów i nieznaczny wzrost udziału przychodów od emitentów (z 7,6% w 2009 r. do 9,2% w 2010 r.). Przychody z dystrybucji informacji, uzależnione w określonym stopniu od kursu euro, utrzymały się zasadniczo na niezmienionym poziomie, zaś ich udział w przychodach ze sprzedaży nieznacznie się zmniejszył (z ok. 17% do ok. 15%). W ramach przychodów od obrotu odnotowano wzrost udziału przychodów z obrotu instrumentami dłużnymi (wzrost przychodów o 1,9 mln zł do poziomu 8,6 mln zł, i udziału do 7,4 %).
Skuteczność i efektywność realizacji celów biznesowych w warunkach historycznych przekształceń Giełdy
o fundamentalnym znaczeniu dla całego rynku kapitałowego odzwierciedla znaczący, ponad 15-procentowy wzrost zysku z działalności operacyjnej oraz wyższa niż w 2009 rentowność na działalności operacyjnej Grupy GPW.

"Wzrost zysku operacyjnego potwierdza efektywność i słuszność obranej strategii biznesowej, natomiast obniżenie zysku z całokształtu działalności grupy kapitałowej jest świadectwem i dowodem przeprowadzenia
w 2010 r. dwóch procesów o historycznym znaczeniu: wypłaty wieloletniego zysku dla akcjonariuszy i finalizacji transakcji prywatyzacyjnej GPW
” - Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu GPW.