Strategia GPW

Giełda warszawska koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb swoich klientów –  emitentów, inwestorów, pośredników finansowych oraz dystrybutorów informacji – przez rozwijanie produktów i poprawę jakości usług we wszystkich obszarach, w tym w zakresie technologii, praktyk operacyjnych i regulacji rynkowych. Jednocześnie Giełda aktywnie poszukuje nowych sposobów, metod i technik ułatwiających lub inicjujących korzystanie z instrumentów rynku kapitałowego, do pewnego stopnia kreując tym samym potrzeby uczestników obrotu.

Rynki kapitałowe na świecie podlegają od kilku lat gwałtownym i radykalnym przeobrażeniom. Ich istotą jest postępująca globalizacja i raptowny wzrost konkurencji w dziedzinie obrotu zarówno tradycyjnymi papierami wartościowymi, jak i innymi instrumentami. Rynki krajowe są więc podatne, w stopniu i w zakresie dotąd niespotykanym, na konkurencję ze strony innych giełd, działających w ich otoczeniu, a także ze strony alternatywnych platform obrotu. Globalizacja ułatwia przenoszenie się kapitału, ale jednocześnie powoduje, że każda giełda mająca aspiracje stania się znaczącym ośrodkiem finansowym musi wdrażać takie rozwiązania, które ten kapitał przyciągną. Dlatego też Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie realizuje konsekwentnie strategię rozwoju opartą na dwóch filarach:

  • otwarcie rynku dla emitentów i inwestorów pochodzących zarówno z Polski, jak i ze środowiska międzynarodowego,
  • tworzenie giełdy jako prężnego ośrodka finansowego Europy Środkowo-Wschodniej zapewniającego różnorodność form finansowania i lokowania kapitału.

Pierwszy z tych celów GPW osiąga m.in. przez rozbudowywanie sieci partnerów biznesowych, w tym sieci członkowskiej GPW, zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi firmami inwestycyjnymi, będącymi pośrednikami w obrocie kapitałem. GPW dąży do tego, aby wśród jej członków znajdowały się krajowe firmy inwestycyjne, a także firmy międzynarodowe i zagraniczne, przy czym dotyczy to firm globalnych, a także brokerów aktywnych w wymiarze regionalnym i prowadzących działalność jedynie na określonych rynkach lokalnych. GPW pozyskuje emitentów zagranicznych, od roku 2006 wdrażając z powodzeniem program wprowadzania do obrotu na prowadzonych przez siebie rynkach akcji przedsiębiorstw z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, a także spoza tego regionu. Duża i zróżnicowana baza inwestorów oraz podobna baza emitentów instrumentów finansowych decydują o wzmocnieniu międzynarodowej pozycji.

Drugi cel GPW osiąga poprzez skuteczne budowanie zrównoważonego modelu biznesowego, którego komponentami są różne klasy instrumentów finansowych. GPW prowadzi obecnie główny rynek akcji, rynek akcji NewConnect, rynek instrumentów pochodnych, rynek obligacji nieskarbowych (samorządowych i korporacyjnych), a także organizuje obrót jeszcze innymi instrumentami finansowymi i instrumentami rynku towarowego. Dzięki temu wraz z pogłębianiem się poszczególnych segmentów obrotu i ich rozwojem produktowym GPW staje się uniwersalnym mechanizmem odpowiadającym na potrzeby klientów inwestujących swój kapitał i klientów pozyskujących kapitał poprzez rynek giełdowy.